اضربها صرمة و نام

راحيل=نام يك فرشته،راحيل عربي شدهٔ لغت عبري رَجِل به معناي بي گناه است. این مثل مترادف است با مثل فارسی كور كور را می‌جوید آب گودال را و هر وقت دو نفر همدیگر را پیدا می‌كنند و با هم دمخور و مأنوس می‌شوند

2022-11-29
    استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان حديث عن الامام علي ن
  1. blogfa
  2. 99/4/16
  3. معنی اسم آرمه